Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aanbiedingen van Koffieconcurrent.nl.
1.2 Door het gebruik van de internetsite van Koffieconcurrent.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden even als alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite van Koffieconcurrent.nl
1.3 Onder koper wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Koffieconcurrent.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.5 Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Koffieconcurrent.nl mee ingestemd is.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres of hoofdadres.
2.4 Koper en Koffieconcurrent.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatie vormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Koffieconcurrent.nl zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn in euro’s inclusief btw en exclusief vervoerskosten (tenzij anders vermeld) en worden duidelijk aangegeven op de internetsite. In overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
3.3 De prijzen op de site van Koffieconcurrent.nl zijn gebaseerd op levering binnen Nederland.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling, Paypal, creditcard of iDeal.
4.2 Bij niet of niet tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
4.3 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Koffieconcurrent.nl als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings) verplichtingen heeft moeten maken.
4.4 In geval van niet tijdige betaling, is Koffieconcurrent.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. levering en levertijden

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Koffieconcurrent.nl ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. De maximale levertijd zal 10 dagen bedragen, tenzij anders overeengekomen . Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn dan stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Wanneer een product niet of tijdelijk niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst te onderzoeken of de producten in een goede staat zijn binnengekomen. Als dit niet het geval is, dient u Koffieconcurrent.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na aflevering, per e-mail hierover in te lichten.
6.2 Retourzendingen dient u vooraf aan te melden via het online retour-formulier. Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.
6.3 Neemt u bij ontevredenheid over een artikel altijd contact op met Koffieconcurrent.nl, zodat wij een passende oplossing kunnen vinden.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant/afnemer.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Als is aangetoond dat de producten niet aan de bestelling/verwachting beantwoorden, heeft Koffieconcurrent.nl de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.3 Koffieconcurrent.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving. Koffieconcurrent.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Koffieconcurrent.nl.
8.4 Indien Koffieconcurrent.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer: brand, bedrijfsstoringen, energie storingen, stakingen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.
9.2 Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
9.3 In geval van overmacht is Koffieconcurrent.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, waaronder het logo, fotomateriaal en teksten berusten bij Koffieconcurrent.nl. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming door Koffieconcurrent.nl, informatie van onze site te bewerken en/of te kopiëren.

11. Persoonsgegevens

11.1 Koffieconcurrent.nl zal de gegevens van de koper niet doorgeven aan derden. Wij nemen hierbij de wet persoonsregistratie in acht.

12. Gegevens Koffieconcurrent.nl

12.1 Koffieconcurrent.nl is ingeschreven bij KVK onder nummer: 32014703
12.2 Het btw nummer van Koffieconcurrent.nl is: 0096.94.201.B.01
12.3 Koffieconcurrent.nl is gevestigd aan de ‘S-Gravelandseweg 8f, 1211 BR Hilversum